Gwarancja - Land Reko® - producent urządzeń do obróbki strumieniowo - ściernej i urządzeń ciśnieniowych

Gwarancja

Gwarancja: door to door* – bezpłatny transport kurierem do i z serwisu firmy Land Reko® w pierwszym roku trwania gwarancji.
  1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Land Reko® są towarami oryginalnymi, niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.
  2. Wszystkie oferowane urządzenia podlegają corocznym płatnym przeglądom okresowym za wyjątkiem kompresorów śrubowych. Kompresory śrubowe podlegają przeglądom: pierwszy po 500 mth lub po 12 miesiącach (w zależności, co nastąpi wcześniej) kolejne co 2 000 mth lub raz w roku (w zależności co nastąpi wcześniej).Przeglądy należy zgłaszać drogą mailową na adres serwis@landreko.pl z przynajmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.
  3. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:
   • obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Land Reko® niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Land Reko® usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Land Reko®
   • wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady Land Reko® może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Land Reko® może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.
  4. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Land Reko®.
  5. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Land Reko® za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@landreko.pl, następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji wraz z kopią dowodu zakupu i uzupełnioną, ważną, oryginalną Kartą Gwarancyjną. W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do centrali firmy, prosimy o przesłanie towaru na następujący adres:
   Land Reko® Serwis, 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 37 z dopiskiem: “Reklamacja”
  6. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Land Reko® zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
  7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Land Reko® zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
  8. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Land Reko® reklamacji.
  9. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Land Reko® wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2. W razie odstąpienia od umowy Land Reko® zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
  10. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.
  11. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Land Reko® innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.
  12. Strony wyłączają odpowiedzialność Land Reko® z tytułu rękojmi.
  13. W przypadku gdy Klient posiada wobec Land Reko® zaległości w płatnościach za towar lub usługę , realizacja uprawnień z tytułu gwarancji zostanie wstrzymana do czasu uregulowania przeterminowanych należności.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Skip to content